Uprawniony

Osoba pisemnie upoważniona przez Ubezpieczonego do otrzymania należnego świadczenia w razie jego śmierci.

W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, świadczenie wypłacane jest osobie najbliższej zmarłemu według następującej kolejności:

  1. Małżonkowi;
  2. Dzieciom – w przypadku braku małżonka (w równych częściach);
  3. Rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych częściach);
  4. Innym uprawnionym osobom, po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.