Uprawniony

Osoba pisemnie upoważniona przez Ubezpieczonego do otrzymania należnego świadczenia w razie jego śmierci.

W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, świadczenie wypłacane jest osobie najbliższej zmarłemu według następującej kolejności:

  1. Małżonkowi;
  2. Dzieciom – w przypadku braku małżonka (w równych częściach);
  3. Rodzicom – w przypadku braku małżonka i dzieci (w równych częściach);
  4. Innym uprawnionym osobom, po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.
     

Czy wiesz, że...

Rola osoby uprawnionej jest opisana w ogólnych warunkach ubezpieczenia HDI NNW w związku z ruchem pojazdu. Osoba taka jest odbiorcom odszkodowania w przypadku śmierci osoby objętej wspomnianym ubezpieczeniem. Ubezpieczony może pisemnie wskazać uprawnionego, ale jeśli tego nie zrobi odszkodowanie, jest wypłacane według kolejności związanej ze stopniem pokrewieństwa. Wypłacona kwota odszkodowania w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku jest równa kwocie ubezpieczenia, jaką wybrał ubezpieczony podczas zawierania polisy. Kwota ta może wynosić do trzydziestu tysięcy złotych.

Uprawniony jest także upoważniony do wskazania kraju, do którego będzie transportowany ubezpieczony, jeżeli jest on w takim stanie, że nie może podjąć samodzielnie takiej decyzji, a posiada więcej, niż jedno obywatelstwo. Podobnie od decyzji uprawnionego zależy to, gdzie będą transportowane zwłoki ubezpieczonego, jeśli zginie on w wypadku, a posiada więcej, niż jedno obywatelstwo.

Uprawniony, zgłaszając ubezpieczycielowi szkodę związaną ze śmiercią w wyniku wypadku ubezpieczonego, ma obowiązek przedstawić akt zgonu ubezpieczonego. Dodatkowo powinien przedstawić faktury lub inne dokumenty wskazujące na poniesienie kosztów w zakresie pomocy medycznej, jeżeli takie działania wobec ubezpieczonego miały miejsce.