Regulamin serwisu hdi.pl

Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z portalu hdi.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższych zasad i informacji:

 • Zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością spółki TUiR Warta S.A. i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 • Dane i opinie zawarte na niniejszej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Nie stanowią oferty usług świadczonych przez TUiR Warta S.A.
 • Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. TUiR Warta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.
 • TUiR Warta zapewnia osoby odwiedzające serwis hdi.pl i wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad poniższej polityki prywatności: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy rondzie I. Daszyńskiego 1 (dalej TUiR Warta S.A.) informuje, iż jest administratoram w zakresie kierowanego do niej wniosku, podanych przez Panią/Pana w formularzach dostępnych na stronie internetowej, danych osobowych.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju zapytania, kierowanego do nas przez Panią/Pana poprzez wybrany formularz (w szczególności: realizacja wniosku dot. rozmowy z konsultantem Warta, udzielenie odpowiedzi na zapytanie np. w zakresie obsługi polisy, płatności, składki i windykacji, udzielenie odpowiedzi na skargę, reklamację, ustosunkowanie się do opinii na temat strony, podjęcie na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, a także przekazanie informacji dotyczących incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji). 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wobec powyższego na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a w niektórych przypadkach np. dot. zgłoszenia reklamacji lub skargi, również po tym okresie jeszcze przez 3 lata, do celów archiwalnych dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do celów kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych; b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę; c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie hdi.pl w zakładce Obsługa Klienta).
 • Jeżeli została udzielona jakakolwiek zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a Warcie. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
 • Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania.
 • Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji kontaktując się z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysyłając wiadomość na adres: IOD@warta.pl.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań,  w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.hdi.pl w zakładce Obsługa Klienta. Kontakt z agentem jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa a ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT (ankietka.pl, Alphabet (Google: Google Analytics/AdWords) oraz agencjom marketingowym (profilowanie i marketing internetowy) mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale w polach oznaczonych gwiazdką lub komunikatem "To pole jest wymagane" niezbędne jest do realizacji wniosków, ich niepodanie może uniemożliwić realizację wniosku lub zwrotny kontakt.
 • Osoby zgłaszające szkodę online przez portal hdi.pl oraz Facebook Messenger objęte są Regulaminem zgłoszenia szkody przez formularz internetowy oraz Facebook Messenger - pełna treść i plik do pobrania dostępny jest pod TYM LINKIEM.
 • Warta zbiera za pomocą tzw. "cookies" informacje o sesjach użytkowników. Polityka Cookies zamieszczona jest na stronie hdi.pl/polityka-cookies/.
 • W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem stron internetowych, do których link jest umieszczony w serwisie hdi.pl lub w ramach serwisu hdi.pl właściwy jest niniejszy regulamin.