Szkoda

Straty majątkowe lub osobowe powstałe w wyniku jednego zdarzenia objętego ochroną na podstawie dokumentów OWU.