Szkoda całkowita

Szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy ustalone zgodnie z §14 OWU  przekraczają 70% wartości tego pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody.