Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu

Osoba użytkująca pojazd za zgodą Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej.