Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu

Osoba użytkująca pojazd za zgodą Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej.Czy wiesz, że...

Powyższa osoba to w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia HDI Autocasco Plus osoba, która używa ubezpieczony pojazd, jednak nie jest ubezpieczającym, ani ubezpieczonym na polisie chroniącej pojazd. Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu otrzymuje prawo do dysponowania pojazdem od ubezpieczonego. Trzeba dodać, że osoba upoważniona, to nie ta sama osoba co użytkownik, ponieważ ten ostatni w języku ubezpieczeniowym jest upoważniony do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytowej. Ubezpieczający to osoba, która zawiera polisę, natomiast ubezpieczony, to właściciel ubezpieczonego pojazdu. Bardzo często ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba. Jest jednak możliwość, aby zawrzeć polisę na rzecz innej osoby i wówczas jesteśmy ubezpieczającym, ale nie jesteśmy właścicielem pojazdu, czyli ubezpieczonym.

Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu występuje w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ponieważ dotyczą jej te same zapisy związane z powstaniem szkody na pojeździe co ubezpieczonego. Przede wszystkim, na równi z ubezpieczonym, gdy korzysta z pojazdu, jest on chroniony w zakresie uszkodzenia, całkowitego zniszczenia i kradzieży.

Osobę upoważnioną dotyczą także zapisy związane z wyłączeniem odpowiedzialności za szkodę, takie same jak ubezpieczonego, czyli między innymi umyślne spowodowanie szkody, jazda pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków, kierowanie pojazdem bez stosownych uprawnień do jego kierowania, ucieczka z miejsca powstania szkody oraz poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.