Okres ubezpieczenia

Wskazany w dokumencie ubezpieczenia okres, na jaki Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej.
 

Czy wiesz, że...

Okres ubezpieczenia na polisach związanych z ochroną majątku wynosi z reguły dwanaście miesięcy. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się datą oznaczoną jako początek okresu ubezpieczenia oraz kończy wraz z upływem ostatniego dnia, na jaki została zawarta polisa. Polisa majątkowa dobrowolna, np. polisa Autocasco nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczenia, należy ją ponownie zawrzeć, jeśli chcemy nadal korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku polis obowiązkowych, takich jak OC posiadacza pojazdu, możemy liczyć na automatyczne wznowienie polisy, jeśli nie złożyliśmy do niej wypowiedzenia, poprzednia polisa OC została w pełni opłacona oraz ubezpieczyciel nie odnotował zbycia pojazdu, po tym, jak powiadomiliśmy go o tym fakcie. Okres ubezpieczenia na polisie może zostać skrócony, jeżeli ubezpieczający na polisie odstąpi od umowy. Dla polis dobrowolnych osoby fizyczne mają trzydzieści dni na odstąpienie, natomiast przedsiębiorcy siedem. Odstąpienie od polisy obowiązkowej OC posiadacza pojazdu jest możliwe, jeżeli polisa została zawarta na odległość, czyli z pomocą rozmowy telefonicznej lub poprzez Internet.

Przy polisach OC obowiązują podobne przedziału czasu na odstąpienie dla osób fizycznych i przedsiębiorców jak przy polisach dobrowolnych. Okres ubezpieczenia może też ulec skróceniu w związku ze zbyciem ubezpieczonego pojazdu. Dla polis dobrowolnych zbycie pojazdu oznacza na ogół zakończenie takich polis, chyba że ubezpieczyciel wyrazi zgodę na kontynuowanie ubezpieczenia. Przy polisach obowiązkowych OC posiadacza pojazdu, nabywca ma możliwość kontynuowania polisy, którą otrzymał wraz z pojazdem lub ma także możliwość jej wypowiedzenia. Przy odstąpieniu dotyczącym polisy OC posiadacza pojazdu, jak również przy wypowiedzeniu takiej polisy jako nabywca pojazdu, bardzo ważne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia. Pomiędzy polisą zakończoną wcześniej a polisą zawartą po niej, nie może być ani jednego dnia przerwy, ponieważ wówczas nie jesteśmy chronieni. Dodatkowo brak ciągłości ubezpieczenia OC może spowodować nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary za brak ubezpieczenia na pojeździe, jaki posiadamy.