Okres ubezpieczenia

Wskazany w dokumencie ubezpieczenia okres, na jaki Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej.