Odszkodowanie

Kwota ustalona wg zasad określonych w dokumentach OWU, należna w razie powstania szkody.
 

Czy wiesz, że...

Odszkodowanie to pojęcie związane z likwidacją szkód majątkowych. Z reguły szkody takie, to szkody wypłacane z polis zawartych, aby chronić majątek. Można tu wymienić polisy OC posiadacza pojazdu, Autocasco, odrębne ubezpieczenie szyb lub opon. Odszkodowanie jest wypłacane także w przypadku szkód osobowych zgłaszanych z polis majątkowych, takich jak NNW w związku z ruchem pojazdów czy OC posiadacza pojazdu.

Kwota wypłacanego odszkodowania, dla polis dobrowolnych, jest ustalana według zasad ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia konkretnego produktu. W przypadku polis OC posiadacza pojazdu obowiązuje zasada naprawienia skutków wyrządzonej szkody. W praktyce sprowadza się to do wypłaty odszkodowania umożliwiającej naprawę uszkodzonego przez sprawcę samochodu, czyli do przywrócenia jego stanu sprzed kolizji lub wypadku.

Dla polis dobrowolnych duże znaczenie dla wielkości wypłaconego odszkodowania ma suma ubezpieczenia ustalona przy zawieraniu polisy. Dla przykładu przy polisie NNW w związku z ruchem pojazdu można ustalić sumę ubezpieczenia do wysokości trzydziestu tysięcy złotych dla każdej osoby podróżującej samochodem. Nieco inaczej wygląda to dla polis Autocasco. W tych polisach suma ubezpieczenia nie jest ustalana dowolnie, lecz stanowi ją suma wartości pojazdu ustalona podczas jego wyceny w dniu zawarcia polisy. Ubezpieczyciel odpowiada więc za szkody do wysokości wartości konkretnego pojazdu, co sprawia, że po szkodzie możemy go naprawić, również wtedy, gdy jesteśmy sprawcom zdarzenia drogowego.