Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie, wywołane bezpośrednio przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z:

  • ruchem ubezpieczonego pojazdu
  • wsiadaniem lub wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu
  • naprawą pojazdu na trasie jazdy, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.