Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie, wywołane bezpośrednio przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z:

  • ruchem ubezpieczonego pojazdu
  • wsiadaniem lub wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu
  • naprawą pojazdu na trasie jazdy, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
     

Czy wiesz, że...

Nieszczęśliwy wypadek to pojęcie związane z polisą komunikacyjną HDI NNW w związku z ruchem pojazdów. Polisę taką można nabyć wraz z polisą OC w HDI lub polisą HDI Autocasco Plus. Jest to forma ochrony osób podróżujących ubezpieczonym samochodem przed skutkami związanymi z wypadkami, czyli możliwością odniesienia obrażeń podczas zdarzeń drogowych. Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków to także ochrona w zakresie czynności związanych z użytkowaniem samochodu, takich jak wsiadanie, wysiadanie, a także załadunek lub wyładunek pojazdu.

Polisa chroni osoby podróżujące samochodem w ten sposób, że po odniesieniu obrażeń jest ustalany trwały uszczerbek na zdrowiu, jakie one poniosły i na podstawie niego wypłacane jest odszkodowanie. Osoby poszkodowane mogą liczyć także na refundacje kosztów leczenia, jakie zostały przez nie poniesione. W przypadku poniesienia śmierci w wyniku wypadku przez osoby ubezpieczone, odszkodowanie jest wypłacane ich najbliższym w wysokości pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, na jakie zostało zawarte ubezpieczenie NNW na danym pojeździe.
Ubezpieczenie to zapewnia pełną sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci dla wszystkich osób podróżujących samochodem. Ilość osób podróżujących samochodem nie powinna być większa niż ilość miejsc oznaczona w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.