Kradzież

Działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim Kodeksie Karnym, tj. w:

  • kradzież rzeczy ruchomych (art. 278),
  • kradzież z włamaniem, która doprowadziło do zaboru pojazdu (art. 279),
  • rozbój (art. 280).

Pojęcie to nie obejmuje przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 KK.


Czy wiesz, że...

HDI Autocasco Plus to polisa umożliwiająca ochronę pojazdu w zakresie kradzieży i jego uszkodzeń. Wspomniana kradzież może oznaczać utratę całego pojazdu, ale także jego części lub wyposażenia. Kradzież musi nastąpić niezależnie od woli właściciela pojazdu, czyli ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu. Jeżeli skradziony został cały pojazd wówczas mamy do czynienia ze szkodą kradzieżową. Ubezpieczony musi powiadomić policję najpóźniej w ciągu dwunastu godzin od uzyskania informacji o kradzieży. Musi również najpóźniej następnego dnia roboczego powiadomić o kradzieży ubezpieczyciela. Szkoda taka może polegać na kradzieży pojazdu z parkingu, z garażu lub dowolnego miejsca, gdzie był pozostawiony. Do kradzieży samochodu może także dojść w wyniku rozboju, co oznacza, że złodziej używa wobec poszkodowanego przemocy lub grozi natychmiastowym jej użyciem. Rozbój to też doprowadzenie poszkodowanego do stanu nieprzytomności lub bezbronności podczas kradzieży jego własności. Kradzież części pojazdu lub jego wyposażenia nie jest w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia szkodą kradzieżową. Co prawda uszkodzenie pojazdu jest spowodowane czynem zabronionym, ale właściciel nie traci całego pojazdu. Ubezpieczony ma na zgłoszenie takiej szkody ubezpieczycielowi do siedmiu dni od jej ustalenia.