Kradzież pojazdu

Działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim Kodeksie karnym, które doprowadziło do zaboru ubezpieczonego pojazdu, zabezpieczonego przed kradzieżą poprzez zamknięcie zamków fabrycznych, a także utrata ubezpieczonego pojazdu wskutek rozboju.
 

Czy wiesz, że...

Przed skutkami kradzieży pojazdu można ochronić się z pomocą polisy HDI Autocasco Plus. Produkt ten obejmuje poza kradzieżą pojazdu również zdarzenia związane z uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem pojazdu. Aby szkoda kradzieżowa mogła być wypłacona, pojazd musi być zabezpieczony w chwili jej powstania w sposób związany z jego konstrukcji. Wynika z tego, że nie można pozostawiać kluczyków lub innych urządzeń do sterowania samochodem w jego wnętrzu, gdy pojazd nie jest pod naszym nadzorem. Ponadto pozostawiony pojazd nie może mieć wyłączonych systemów antykradzieżowych, jeżeli takie zostały w nim zainstalowane. Bardzo duże znaczenie przy szkodzie kradzieżowej polegającej za kradzieży całego pojazdu, ma czas powiadomienia policji i ubezpieczyciela o utracie pojazdu. Ubezpieczony ma dwanaście godzin od uzyskania informacji o szkodzie na powiadomienie policji. Dodatkowo musi najpóźniej następnego dnia roboczego po szkodzie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe.