Kierowca

Osoba kierująca ubezpieczonym pojazdem w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Kierowca w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia NNW w związku z ruchem pojazdu jest objęty ubezpieczeniem w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia, jakie poniósł po wypadku oraz śmierci w wyniku wypadku. Takim samym zakresem ochrony objęte są osoby podróżujące wraz z kierowcą samochodem, który uległ wypadkowi, z zastrzeżeniem, że ich liczba nie może być większa, niż liczba miejsc, jaka została określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, który uczestniczył w wypadku.

 

Czy wiesz, że...

Odszkodowanie w przypadku NNW w związku z ruchem pojazdu jest uzależnione od sumy ubezpieczenia, jaką wybierzemy podczas zawarcia tego ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia, dla HDI NNW w związku z ruchem pojazdów na tym produkcie może wynosić od pięciu tysięcy złotych do trzydziestu tysięcy złotych. Tym samym możemy dostosować ją do swoich potrzeb. Wspomniana suma dotyczy każdej osoby podróżującej pojazdem i do takiej właśnie kwoty odpowiada ubezpieczyciel w zakresie trwałego uszczerbku, kosztów leczenia i śmierci w wyniku wypadku.

Ustalanie zakresu trwałego uszczerbku przebiega w oparciu o tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, która jest częścią ogólnych warunków ubezpieczenia HDI NNW w związku z ruchem pojazdu. W tabeli norm ujęto wszystkie możliwe zakresy obrażeń, które mogą powstać podczas wypadku. Wypłata odszkodowania opiera się na ustaleniu określonego trwałego uszczerbku wyrażonego w procentach. Odszkodowanie jest iloczynem sumy ubezpieczenia oraz wysokości trwałego uszczerbku, jaki wynika z tabeli norm.