Całkowite zniszczenie

Szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wartość pojazdu w stanie uszkodzonym jest równa zeru złotych.


Czy wiesz, że...

Całkowite zniszczenie to pojęcie związane z produktem HDI Autocasco Plus. W ramach tej polisy ubezpieczyciel chroni pojazd w zakresie uszkodzenia, kradzieży całości lub jego części oraz wspomnianego całkowitego zniszczenia. Co warte podkreślenia, powyższe zdarzenia mogą być następstwem wszelkich zdarzeń, nieujętych w wyłączeniach odpowiedzialności tego produktu ubezpieczeniowego. Zdarzenia powodujące szkodę na pojeździe muszą być niezależne od woli jego właściciela, czyli ubezpieczonego lub osoby, która uzyskała upoważnienie do korzystania z pojazdu. Taka formy ochrony nosi nazwę All Risk.

Aby można mówić o pojeździe, że uległ całkowitemu zniszczeniu, pojazd ten musi być uszkodzony w takim stopniu, że jego wartość wynosi zero. Całkowite zniszczenie pojazdu oznacza w praktyce wypłatę odszkodowania za szkodę całkowitą. Jeżeli pojazd jest całkowicie zniszczony, to wypłata takiego odszkodowania, to bardzo często wypłata pełnej sumy ubezpieczenia, na którą zawarto polisę Autocasco.